Privacybeleid

 

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

 

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Louter Techniek aangeboden artikelen en op alle met Louter Techniek aangegane overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet vooraf door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt door Louter Techniek uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het plaatsen van een bestelling of het reserveren/huren van een geboortebord geeft u aan dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Louter Techniek behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. prijzen/betaling Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW, exclusief de kosten voor verpakking en verzending (tenzij anders aangegeven) en geldig tot 1 januari 2026.Eventuele kortingen worden nimmer verleend over de voor verzending verschuldigde kosten. Louter Techniek hanteert voor alle artikelen het principe van voorafbetaling van 50%. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een bevestiging per e-mail, waarin het verschuldigde bedrag inclusief kosten en nadere details voor de betaling worden vermeld, alsmede de verwachte leveringstermijn. Louter Techniek streeft ernaar deze bevestigingsmail binnen 24 uur te verzenden. Indien u na 24 uur geen bevestiging ontvangen heeft, verzoeken wij u contact met Louter Techniek op te nemen. Na verzending van de bevestigingsmail dient het factuurbedrag binnen 5 dagen te zijn bijgeschreven op de rekening van Louter Techniek . Mocht uw betaling na 5 dagen niet ontvangen zijn, zal per mail een betalingsherinnering gezonden worden. Indien Louter Techniek op deze herinnering niet binnen 3 dagen een reactie ontvangt, wordt uw bestelling zonder nader bericht geannuleerd. Indien u het bestelde artikel alsnog wenst te ontvangen, dient u een nieuwe bestelling te plaatsen. Louter Techniek behoudt zich echter het recht voor in ieder geval een bedrag in rekening te brengen voor reeds gemaakte kosten, zulks ter beoordeling van Louter Techniek .

Levering
Na ontvangst van het factuurbedrag wordt uw bestelling in behandeling genomen en gaat de leveringstermijn in, zoals deze op de bewuste webpagina en in uw bevestigingsmail is vermeld.
Louter Techniek behoudt zich echter het recht voor van de leveringstermijnen af te wijken, met name in situaties van overmacht of wanneer Louter Techniek voor de levering afhankelijk is van derden. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Louter Techniek geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Louter Techniek niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan wordt u hiervan per e-mail in kennis gesteld. verzenden/afhalen Verzending van de artikelen vindt (eventueel aangetekend en/of verzekerd) plaats via PostNL tegen het door PostNL vastgestelde tarief en tegen de voor PostNL geldende voorwaarden, tenzij anders aangegeven. De kosten voor verpakking en verzending brengen wij u met de factuur in rekening.
Louter Techniek verpakt alles zorgvuldig, maar kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het zoekraken of beschadigen van poststukken tijdens de verzending door PostNL. Op verzoek kan dit risico tegen de door PostNL gehanteerde toeslag worden verzekerd. Indien u gebruik wenst te maken van verzekerd vervoer, dient dit bij de bestelling aangegeven te worden. De bestelde artikelen worden op het door u bij de bestelling aangegeven adres afgeleverd. o.a. verhuur geboorteborden & verkoop.

Als dit niet uw eigen adres is: bijvoorbeeld als een bij Louter Techniek besteld artikel als cadeau bedoeld is, kan in de begeleidende brief opgenomen worden dat het cadeau van u afkomstig is, eventueel met een door uzelf aangeleverde felicitatietekst. Van de begeleidende brief ontvangt u een kopie per e-mail. Hiervoor worden aanvullende administratiekosten (€ 0,50) op uw factuur in rekening gebracht. De artikelen kunnen – na telefonische afspraak – ook bij Louter Techniek worden afgehaald. In dat geval worden er natuurlijk geen kosten voor verpakking en verzending berekend.

Garantie en reclames
Alle gepersonaliseerde artikelen worden na bestelling en betaling met de hand gemaakt. U bent verantwoordelijk voor het aanleveren van de correcte gegevens en de eventuele controle op juistheid. Ruilen of retourneren is dan ook uitsluitend mogelijk als er sprake is van grote productiefouten. Op uw verzoek kan voordat het artikel wordt gemaakt eerst een proef per email worden gezonden (pdf-file). Kleine oneffenheden of kleurafwijkingen ten opzichte van de kleuren op de proef of de website worden niet als productiefouten beschouwd. Wanneer u van mening bent dat het artikel niet aan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen voldoet of wanneer u anderszins niet tevreden bent over het geleverde, dient u Louter Techniek hiervan binnen 48 uur na ontvangst van het artikel per e-mail in kennis te stellen. Met u wordt dan een oplossing gezocht en zal bij verwijtbaarheid van Louter Techniek restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden. Kosten voor verpakking en verzending (ook van retourzendingen) worden nimmer vergoed.

Aansprakelijkheid
De eventueel door u aan te leveren bestanden dienen vrij te zijn van virussen en andere schadelijke defecten. Indien door u aangeleverde bestanden schade veroorzaken aan de apparatuur van Louter Techniek , zal deze schade op u worden verhaald. Op de website van Louter Techniek zijn links opgenomen naar andere websites, die mogelijk interessant of informatief voor u kunnen zijn. Louter Techniek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt. Louter Techniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Louter Techniek is uitgegaan van door u of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Louter Techniek is nimmer verplicht tot het betalen van enigerlei schadevergoeding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Louter Techniek . Indien Louter Techniek op welke wijze dan ook verplicht is schade te vergoeden, zal de schade-uitkering nimmer hoger zijn dan het factuurbedrag.

Vrijwaring
Met het plaatsen van een bestelling of het reserveren/huren van een Geboortebord vrijwaart u Louter Techniek voor eventuele door derden geleden schade, waarvan de oorzaak niet aan Louter Techniek toerekenbaar is. intellectuele eigendom Louter Techniek behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Publicatie of overname van (delen van) de website en/of door Louter Techniek verstrekte bestanden (drukproeven, voorbeelden, enz.) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Louter Techniek is verboden. Met het plaatsen van een bestelling of het huren van een geboortebord verleent u Louter Techniek toestemming fotomateriaal als voorbeeld op haar website of in advertenties op te nemen, tenzij u anders aangeeft bij het plaatsen van de bestelling. privacy policy De door u verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling en worden derhalve uitsluitend ter beschikking gesteld aan diegenen, die bij de uitvoering van uw bestelling worden ingeschakeld. Louter Techniek verstrekt geen gegevens aan niet betrokken partijen.

Louter Techniek is gevestigd in Bovenkarspel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58779434.
www.loutertechniek.nl info@loutertechniek.nl 06-23863025 © 2017 Louter Techniek

 

Schuiven naar boven